| درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

ریاست محترم سمپوزیم
دکتر علی خاکی صدیق
دبیر علمی
دکتر احمد میرباقری
دبیر اجرایی
دکتر مجید احتشامی
دبیر کارگاه های آموزشی
دکتر علی رضا برهانی داریان
دبیرخانه همایش
مهندس کیان براری
خانم دکتر معماریان
مسئول کمیته اجرایی
دکتر مجید احتشامی
مهندس کیان براری
دبیر نمایشگاه ها
دکتر محمدرضا صبور
دکتر فریدون وفایی