| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

دریافت گواهی ارائه مقاله و مجموعه مقالات

اطلاعیه خطاب به شرکت کنندگان محترم سمپوزیوم:
احتراما به اطلاع می رساند، فایل PDFمجموعه چکیده مقالات سمپوزیوم طی دو هفته آینده بر روی سایت قرار خواهد گرفت. همچنین گواهی های ارائه مقالات در طی این مدت، به تدریج برای شرکت کنندگان محترم ایمیل می گردد.
با سپاس از صبوری و همکاری شما
دبیرخانه سمپوزیوم

اطلاعیه خطاب به شرکت کنندگان محترم سمپوزیوم:
احتراما به اطلاع می رساند، فایل   PDFمجموعه چکیده مقالات سمپوزیوم طی دو هفته آینده بر روی سایت قرار خواهد گرفت. همچنین گواهی های ارائه مقالات در طی این مدت،  به تدریج برای شرکت کنندگان محترم ایمیل می گردد.
با سپاس از صبوری و همکاری شما
 
دبیرخانه سمپوزیوم
 


بازگشت1394/03/18